فاقد تصویر شاخص

قـرآن

چرا در قران اینهمه دستور به کشتار هست؟ همه سوره ها در قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و این یعنی خداوند رحمت خود را بر آنچه ...
فاقد تصویر شاخص

چرا در قران اینهمه دستور به کشتار هست؟

چرا در قران اینهمه دستور به کشتار هست؟ همه سوره ها در قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و این یعنی خداوند رحمت خود را بر آنچه ...