فاقد تصویر شاخص

گفتگو با قرآن – سوره ی مباركه ی نازعات

معبودا! تنها تویی که به ما هستی بخشیدی، پس از عمق جان تو را می ستاییم و با ذره ذره‌ی وجودمان می‌پرستیم ،ما را به راه راست هدایت و به ...