فاقد تصویر شاخص

بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک

قوانین در یك تقسیم‌بندی كلی، به قوانین الهی و بشری تقسیم می‏شوند. قوانین بشری به دلیل عدم شناخت كامل انسان، از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند به همه ابعاد ...