فاقد تصویر شاخص

کیفیت ایجاد صوت در تلاوت قرآن کریم

کیفیت ایجاد صوت در تلاوت قرآن کریم تولید صوت و صدا ،که از حرکات هماهنگ ومنظم اندامها و عضلات صوتی به وجود می آید ،جنبه فیزیکی و پرورش عضلات و ...