فاقد تصویر شاخص

کتک زدن زنان

آیه ی ۳۴یا۳۵ سوره ی نساء می گوید اگر زنان از شما اطاعت نکردند (خطاب به همسران)آن ها رو کتک بزنید درست است که چند مرحله بیان می شود تا ...